"تنها تراوش ذهنی"

  • Cougar

    المپپوسانه

  • Lions

    المپپوسانه

  • Snowalker

    المپپوسانه

  • Howling

    المپپوسانه

  • Sunbathing

    المپپوسانه

مورا مودا

مورامودا 

 مورا به چندین معنی تعبیر میشود و البته وقتی در کنار مودا قرار بگیرد تنها یک معنی میتواند داشته باشد.

مودا یعنی انجام یک سری کارها که وقتی انجام بدهی متوجه می شوی که اضافه بوده و با انجام این کار ها چیزی نصیب تو نمی شود 

با این کلمه مورا هم یعنی انجام یک سری کار و عمل غیرطبیعی است؛ و تنها نکته ی این واژه در غیرطبیبعی بودنش می باشد